Strony

Transportoid i MPK Kraków cz. 2: Informacja publiczna

W pierwszej części niniejszego cyklu opisałem prośby, które kierowałem do MPK Kraków. Przypominam, że prosiłem o dostęp do danych rozkładowych zawierających informacje o kursach, by na ich podstawie poprawić jakość wyszukiwania połączeń w aplikacji Transportoid. Taki zestaw danych otrzymuje wydawca serwisu JakDojade.pl. MPK Kraków reprezentowane w tej sprawie przez p. Mariusza Szałkowskiego – dyrektora ds. przewozów – dwukrotnie odmówiło.

Dzisiejszy odcinek opisuje próby uzyskania tych samych danych przy użyciu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wprowadzonych niedawno przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Zdradzę zakończenie – próby te były bezowocne. Dodam też, że na końcu tej przydługiej notki poproszę Was o pomoc w sformułowaniu skargi do Sądu Administracyjnego.

Wykop?

Zanim zacznę, krótka refleksja. Pierwszy odcinek – ku mojemu zaskoczeniu – trafił na Wykop i został wykopany 350 razy. Komentarze świadczyły, że mało kto przeczytał notkę w całości, co skutkowało pospiesznymi opiniami w rodzaju No bez przesady, chcesz mieć dane bezpłatnie i na nich zarabiać?”.

Nie mam nic przeciwko linkowaniu niniejszego tekstu, niemniej proszę nie robić tego w miejscach gwarantujących dopływ dużej liczby rozkojarzonych czytelników. Może być ich mniej, byle przed zakrzyknięciem „cwaniak, cwaniak” przeczytali tekst do końca.

Piszę wnioski do MPK Kraków

5 lutego 2012 wystosowałem do MPK Kraków dwa wnioski – oba w oparciu o ustawę o dostępie o informacji publicznej. Wysłane e-mailem, więc oczekiwany termin odpowiedzi liczyłem od 6. lutego.

Pierwszy wniosek wniosek dotyczył zasad współpracy z serwisem JakDojade.pl

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej [...] wnoszę o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych z CITY-NAV sp. z o.o. [...], w szczególności w zakresie realizacji przez CITY-NAV witryny informacyjnej „JakDojadę” dostępnej pod adresem internetowym http://jakdojade.pl. Oprócz tego wnoszę o udostępnienie informacji, czy CITY-NAV realizowała na Państwa rzecz jakiekolwiek płatne zlecenia oraz czy Państwo realizowali jakiekolwiek płatne zlecenia na rzecz CITY-NAV. [...]

Drugi wniosek dotyczył ponownego wykorzystania informacji publicznej. Nietypowy format maila wynika z tego, że naśladowałem w e-mailu wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej występujący w rozporządzeniu w postaci bitmapy.

Na podstawie art. 23a, art. 23b ust. 1 i 3, art. 23d, art. 23e, art. 23f, art. 23g ustawy o dostępie do informacji publicznej [...] wnoszę o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jak określono poniżej: [...] Zakres ponownego wykorzystania informacji publicznej: udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania [...] Wnoszę o przekazanie bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów MPK Kraków udostępnionej spółce CITY-NAV na potrzeby witryny JakDojadę (www.jakdojade.pl). [...] Cel ponownego wykorzystania informacji publicznej: komercyjny [...] Sposób i forma przekazania informacji publicznej: przesłać środkami komunikacji elektronicznej [...] Format danych dla informacji w postaci elektronicznej: format źródłowy, niemodyfikowany

Ponieważ MPK Kraków nie odpowiedziało w ustawowym terminie czternastu dni, 21 lutego wysłałem e-mailowe ponaglenie.

 MPK Kraków realizuje jeden z dwóch wniosków

29 lutego (10 dni po terminie) otrzymałem odpowiedź datowaną na 28 lutego. Pan Mariusz Szałkowski pisze w niej:

Odpowiadając na Pana wnioski o udzielenie i o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [...] uprzejmie informuję, że Pana wniosek wykracza poza uprawnienia wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacje o rozkładach jazdy i przebiegu linii komunikacyjnych w Krakowie są jawne i ogólnodostępne na stronie internetowej MPK S.A. [...] Ten sposób przekazywania informacji publicznej spełnia więc ustawowe warunki zapewnienia do niej dostępu (poprzez ogłaszanie w BIP, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych [...]).

Jednocześnie do odpowiedzi dołączony został skan porozumienia MPK Kraków, gminy Kraków i City-Nav. Cecha szczególna – porozumienie zostało zawarte 7 kwietnia 2010 na okres jednego roku i mimo wygaśnięcia działa do tej pory.

Wniosek o informację publiczną został więc zaspokojony, wniosek o ponowne wykorzystanie – wręcz przeciwnie. Po lekturze poradników dotyczących sięgania po informację publiczną zwróciłem uwagę na braki występujące w odpowiedzi MPK Kraków.

Å»ądam uzupełnienia decyzji administracyjnej

Osoby mające do czynienia z prawem parskną z rozbawieniem. Niestety, w swoim kolejnym pismie z dnia 5 marca trochę się wygłupiłem. Na swoją obronę mam to, że studiowałem nauki ścisłe a zarabiam na życie programując, w temacie prawa i administracji jestem totalnym samoukiem.

Merytoryczny początek pisma obala tezę, że rozkłady słupkowe z WWW są równoważne rozkładom w postaci kursowej. Wnioskowałem o A, dostałem informację, że B jest przecież dostępne.

W odpowiedzi na Państwa pismo DZ-0610-6-23/12 z dnia 28 lutego 2012 zwracam uwagę iż [...]

1. W dniu 5 lutego przesłałem Państwu wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w zakresie udostępnienia bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów MPK Kraków udostępnianej obecnie spółce CITY-NAV [...] Jestem świadom istnienia internetowych rozkładów jazdy przywołanych w Państwa odpowiedzi, jednak nie są to byty równoważne; w szczególności słupkowe rozkłady jazdy [...] nie zawierają kompletnych informacji o trasach poszczególnych kursów. Fakt publikowania słupkowych rozkładów w postaci setek pojednynczych stronw WWW nie może być więc podawany jako podstawa odmowy ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci bazy danych poddającej się odczytowi maszynowemu i przetwarzaniu automatycznemu.

2. Państwa pismo zawiera opinię, jakoby mój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wykraczał poza uprawnienia wynikające z ustawy, jednak nie podano podstawy prawnej takiego stanowiska.

Trzeci podpunkt jest tym, który chybił.

3. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji. Państwa pismo nie powołuje się na podstawę prawną, nie zawiera pouczenie dotyczącego trybu odwoławczego ani możliwości wniesienia skargi, nie spełnia więc wymogów stawianych przed decyzją administracyjną.  Zważywszy na powyższe punkty, żądam uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia, prawa do odwołania i powództwa lub skargi.

Odpowiedź MPK wyjaśnia mi pomyłkę

Tym razem odpowiedź z wyjaśnieniem mojej pomyłki przyszła już po tygodniu, 12 marca 2012. Pismo podpisał p. Julian Pilszczek, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny MPK SA w Krakowie. Interesujący fragment – tym razem MPK nie odmawia mi wprost prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej, lecz zauważa, że:

[...] Odnosząc się natomiast do Pana wniosku o udostępnienie bazy danych z rozkładami jazdy, jeszcze raz Pragnę zauważyć, że dotyczy on nie tyle informacji, co stałego dostępu do serwera MPK S.A. umożliwiającego pobieranie danych rozkładowych. Jest to więc w istocie żądanie umożliwienia stałego korzystania z systemu informatycznego MPK S.A. i wykracza poza prawo żądania informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Po raz kolejny MPK nie podaje prawnej podstawy odmowy. Dodajmy, że domniemania snute przez MPK są fałszywe, gdyż dostęp do pliku może być zrealizowany na wiele sposobów a ja nie wnioskowałem o dostęp do systemów informatycznych MPK tylko o kopię bazy danych.

W piśmie jest też fragment dotyczący wygaśnięcia umowy z CITY-NAV:

Informuję również, że zgodnie z Porozumieniem z  City – nav sp. z o.o., firma ta udostępniła bezterminowo i nieodpłatnie portal i system Jakdojade.pl. Porozumienie nie rodziło żadnych finansowych zobowiązań, więc współpraca jest kontynuowana na tych samych warunkach.

Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie sprawy

Aby wyczerpać ścieżkę odwoławczą, 17 marca 2012 wysłałem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W odpowiedzi na oba Państwa pisma opatrzone wspólną sygnaturą DZ-0610-6-23/12 wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w zakresie dostępu do bazy danych z rozkładami jazdy MPK Kraków [...]

W piśmie [...] stwierdzili Państwo, jakobym oczekiwał „umożliwienia stałego korzystania z systemu informatycznego MPK S.A.”, co nie jest prawdą. Wniosek dotyczył ponownego wykorzystania bazy danych będącej w Państwa posiadaniu zaś forma przekazania nie musi obejmować dostępu do Państwa systemu informatycznego. Zwracam jednocześnie Państwa uwagę na fakt, że każdego dnia tysiące ludzi uzyskują dostęp do Państwa systemów informatycznych poprzez odwiedziny strony internetowej http://mpk.krakow.pl/ – skoro zaś nie budzi to Państwa sprzeciwu, gotów jestem pobrać rzeczoną bazę protokołem HTTP z uwzględnieniem wyspecyfikowanej przez Państwa metody uwierzytelnienia. Jeśli miałoby to być dla Państwa większą wygodą, gotów jestem otworzyć dla Państwa dostęp do swoich systemów informatycznych i przyjąć dane protokołem FTP, SFTP, FTPS, HTTP lub innym będącym w powszechnym użyciu.

Skoro zaś Państwa zastrzeżenie zostało odrzucone jako irrelewantne, wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku i liczę na Państwa pozytywną decyzję.

Cieszy mnie jednocześnie spostrzeżenie, że nie podważają Państwo prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii rzeczonej bazy danych a jedyną Państwa wątpliwością jest techniczna kwestia zdalnego dostępu do danych. Z radością rozwiążę tę drobną przeszkodę i udostępnię Państwu swój system informatyczny za pomocą którego przyjmę dane o które wnosiłem.

Złudzeń oczywiście nie miałem. I słusznie.

MPK Kraków podtrzymuje decyzję

28 marca odebrałem otrzymałem ostatnią w tym wątku odpowiedź, datowaną na 26 marca. Ponownie głos ma p. Mariusz Szałkowski.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji [...] uprzejmie informuję, ze nasze stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.

Jak wiadomo, każdy może korzystać z informacji o rozkładach jazdy i przebiegu linii komunikacyjnych w Krakowie na stronie internetowej MPK S.A., co wyczerpuje nasze zobowiązanie do udostępniania informacji publicznej. Nie ma przeszkód, aby te informacje pobierać i wykorzystywać do własnych celów, przy czym należy pamiętać o konieczności ich uaktualniania na bieżąco.

Po raz kolejny władze MPK Kraków udają, że rozkłady na stronie WWW są odpowiednikiem bazy danych, o której udostępnienie wnosiłem.

Drodzy czytelnicy, co dalej?

Proszę Was o pomoc i radę – na co zwrócić uwagę przygotowując skargę do Sądu Administracyjnego? Który sąd będzie właściwy? Jakie elementy zawrzeć w skardze a jakich się wystrzegać? Znacie może inne skargi na odmowę ponownego wykorzystania informacji publicznej? Proszę Was o kontakt e-mailowy, publiczne ustalanie szczegółów może nie być pożądane.

Sens może mieć też skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo sprawa ewidentnie łamie zasady konkurencyjności – mój główny konkurent może swobodnie korzystać z danych, których ja nie mogę dostać. Czy ktoś ma tu jakieś wskazówki?

Wolałbym, aby powyższe akcje nie były konieczne, cała ta korespondencja zabiera mi czas, który mógłbym przeznaczyć na rozwijanie Transportoida. Skoro jednak zacząłem drążenie, będę je kontynuował.

Ciąg dalszy nastąpi

Lista przywoływanych pism

 • Wniosek o dostęp do informacji publicznej – porozumienia z CITY-NAV
 • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej – bazy danych z rozkładami
 • Odpowiedź MPK Kraków na oba wnioski z odrzuceniem wniosku o ponowne wykorzystanie
 • Porozumienie MPK Kraków, gminy Kraków i City-Nav
 • Å»ądanie uzupełnienia decyzji  wysłane do MPK Kraków
 • Odpowiedź z wyjaśnieniem od MPK Kraków
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Odmowa MPK Kraków

Zobacz także: część pierwsza

 

 

Comments are closed.


 • Kanał RSS
 • Blip
 • Twitter
 • Facebook
Social Slider